Terms and Conditions

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) van Tiger Fire BV met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Aalterbaan 238 B, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0675.392.392.

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elke bestelling en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot diensten door Tiger Fire BV aangeboden en/of geleverd via offline sales. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden of andere bedingen van de opdrachtgever. Elke bestelling, opdracht en elk akkoord met de offerte houdt een aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden, zonder enig voorbehoud, door de opdrachtgever die verklaart daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal. Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de opdrachtgever dat elk van deze voorwaarden werkelijk gewild is en geen van deze voorwaarden, afzonderlijk of gezamenlijk, een kennelijk onevenwicht schept in de overeenkomst tussen Tiger Fire BV en de opdrachtgever. Bij de prijsbepaling werd rekening gehouden met deze Algemene Voorwaarden.

Onder offline sales wordt verstaan: alle overeenkomsten die niet afgesloten werden via een online sales platform die beheerd of eigendom is van TigerFire BV. Enkele voorbeelden van deze zijn Instagram en/of Facebook accounts, webshops enz…. . Voor overeenkomsten die via online sales afgesloten zijn gelden de desbetreffende algemene voorwaarden die teruggevonden kunnen worden op deze desbetreffende online platformen.

2. Bestellingen en Offertes

Alle offertes aangeboden door Tiger Fire BV zijn louter indicatief en vrijblijvend. De offertes worden opgesteld op basis van de door de opdrachtgever gegeven informatie. Indien deze informatie onvolledig en/of foutief zou blijken, behoudt Tiger Fire BV zich het recht voor om een aanvullende offerte op te maken.

De prijzen vermeld in de offerte zijn geldig gedurende de termijn vermeld inde offerte en maximaal gedurende een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Materiële vergissingen, drukfouten en/of rekenfouten in de offerte verbinden Tiger Fire BV nooit.

Indien een offerte betrekking heeft op een standaard stock kleur, type metaalkan de prijs bij uitvoering afwijken indien het gekozen poeder of metaal niet meer op stock is of niet tot de standaard categorie behoort.

Bestellingen zijn pas tegenstelbaar, wanneer deze door de Tiger Fire BV uitdrukkelijk werden onderschreven en aanvaard bij wijze van orderbevestiging.

3. Uitvoering van de werken

De opdrachtgever staat zelf in voor de levering van de te behandelen goederen aan Tiger Fire BV, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Dit op het fabriek adres Industriepark 43, 8730 Beernem.

Bij de levering van de te behandelen goederen ondertekent de opdrachtgever een document (instructiefiche) digitaal of op papier waarin debetrokken goederen gedetailleerd en duidelijk worden beschreven.

Indien geen dergelijk document door de opdrachtgever werd ondertekend, geldt er een vermoeden dat de door de opdrachtgever geleverde te behandelen goederen overeenstemmen met de door Tiger Fire BV aan de opdrachtgever geleverde behandelde goederen en zodoende identiek in aantal en niet beschadigd door Tiger Fire BV.

Bij het leveren van de te behandelen goederen is het de opdrachtgever verboden de productiehallen van Tiger Fire BV te betreden en/of gebruik te maken van enig aan Tiger Fire BV toebehorend materieel. Tiger Fire BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat door dat de opdrachtgever dit verbod niet heeft nageleefd.

De door de opdrachtgever geleverde goederen dienen vrij te zijn van stickers, alcoholstift, vet of andere lagen en of vloeistoffen die de behandeling van de materialen kunnen bemoeilijken. Indien Tiger Fire BV gelast wordt een poedercoating aan te brengen moeten kunststofonderdelen, lagers en alle andere componenten die verhitting boven de 120graden Celsius niet kunnen verdragen op voorhand door de opdrachtgever verwijderd worden. Tiger Fire BV kan nooit verantwoordelijk zijn voor de schade aan deze componenten indien niet verwijderd door de opdrachtgever.

De te coaten goederen moeten voor het poederlakken voorzien zijn van de nodige ophanggaten- of ogen. Zo niet worden deze voorzien door Tiger Fire BV met aanrekening van forfaitaire kosten. Schade of verlies door het aanbrengen van deze voorzieningen is nooit verhaalbaar op Tiger Fire BV.

Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen niet beantwoorden aan de voormelde vereisten kan Tiger Fire BV de uitvoering van de opdracht weigeren of, naar haar eigen inzichten en zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden, eventuele aanpassingen uitvoeren op kosten van de opdrachtgever.

Tiger Fire BV is niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van enig gebrek in door Tiger Fire BV geleverde diensten indien dit gebrek het gevolg is van het feit dat de door de opdrachtgever geleverde goederen niet voldoen aan de in voormelde artikelen bepaalde vereisten.

4. Levering

Onze verkopen worden beschouwd gedaan te Maldegem of Beernem. De goederen worden derhalve aanzien als aanvaard in onze magazijnen te Maldegem of Beernem. De risico’s en mogelijke schade verbonden aan het transport van de materialen en goederen zijn in elk geval exclusief ten laste van de opdrachtgever zelfs indien de verzending franco geschiedt. De (eventueel) door Tiger Fire BV betaalde vervoerskosten worden doorgerekend op de factuur.

De aangeduide levertermijnen zijn niet van strikte toepassing. Een vertraging van de levering kan in geen geval recht geven op vergoeding of schadeloosstelling of verbreking van het contract.

Alle gevallen van overmacht, evenals deze door onze leveranciers ingeroepen, alle ongevallen, algemene en gedeeltelijke stakingen, gebrek aan vervoersmiddelen, lock-out, algemene of gedeeltelijke brand van de fabriek enz. ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid en ontlasten ons van alle verbintenissen, die wij tegenover onze klanten zouden gedaan hebben.

Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen en opnieuw moeten worden overeengekomen. Tiger Fire BV behoudt zich het recht voor gedeeltelijke levering en gedeeltelijke facturatie te verrichten.

Indien de opdrachtgever nalaat de goederen of materialen af te halen binneneen termijn van vijf werkdagen na daartoe uitgenodigd te zijn, heeft Tiger FireBV het recht de goederen zonder levering te factureren en is de opdrachtgever bovendien gehouden een forfaitaire schadevergoeding te betalen van € 25 per dag dat de goederen door Tiger Fire BV in bewaring werden gehouden.

De verpakking materialen die ter beschikking gesteld worden aan de opdrachtgever voor het transport van de goederen, waaronder bijvoorbeeld bokken en palletten, blijven altijd eigendom van Tiger Fire BV en mogen uitsluitend in bruikleen gebruikt worden voor het beoogde transport. Vanaf de terbeschikkingstelling van de materialen aan de opdrachtgever (of aangestelden van de opdrachtgever) en tot op het ogenblik van de teruggave ervan aan Tiger Fire BV is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan deze materialen. De opdrachtgever zorgt zelf voor het heen en weertransport van de materialen.

De palletten worden aangerekend als verpakking aan € … /pallet. Bijteruggave van de palletten in goede staat, wordt het aangerekende bedrag in mindering gebracht bij de volgende factuur ofwel gecrediteerd indien geen opdrachten volgen binnen 1 maand.

5. Prijzen

Tiger Fire BV zal in het licht van een schommeling in de aankoopprijzen deprijs eenzijdig kunnen wijzigen, dit op een wijze die steunt op objectievecriteria en die overeenstemt met de schommeling in kwestie.

6. Betalingen

Alle facturen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn contant of per overschrijving betaalbaar te Maldegem en Beernem. Bij niet contante betaling is een interest verschuldigd van 12%. Indien de factuur 30 dagen na factuurdatum niet volledig betaald is wordt een schadevergoeding aangerekend van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75€. Voor opdrachtgevers die niet ingeschreven zijn in het KBO register( particuliere opdrachtgevers) hanteren wij geen betalingsuitstel en dienen de facturen vereffend te worden alvorens de goederen mee te nemen.

Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Tiger Fire BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Indien de opdrachtgever een consument is in de zin van artikel I.1,2° van het Wetboek Economisch Recht zijn dezelfde vergoedingen verschuldigd, doch pas na ingebrekestelling. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen en/of werkzaamheden werd toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

Bij een faillissement of ontbinding van de vennootschappen van de koper, heeft de verkoper het recht de koop-verkoop te ontbinden zonder enige schadevergoeding ten aanzien van de koper. Ook bij niet stipte naleving van de betalingsmodaliteiten heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. De verkoper behoudt zich het recht om een schadevergoeding te vorderen, zelfs als hij vrijwillig, beroepend op één van de bovenvermelde omstandigheden, het contract beëindigd en de levering opschort of niet aanvat.

De opdrachtgever verbindt zich tot betaling van de door Tiger Fire BV geleverde goederen en/of werkzaamheden zoals deze worden omschreven in de factuur. De opdrachtgever aanvaardt het toezenden van de facturen per e-mail. Betwistingen dienen, op straffe van verval, gemotiveerd en binnen de zeven werkdagen na factuurdatum per aangetekende brief aan Tiger Fire BV kenbaar worden gemaakt..

De opdrachtgever is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan Tiger Fire BV. Indien de factuur op verzoek van de opdrachtgever op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de opdrachtgever hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Tiger Fire BV, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Tiger Fire BV behoudt zich het recht voor om in geval van laattijdige betaling de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden wegens niet-betaling, in welk geval de opdrachtgever de vergoeding voorzien bij de sectiebeëindiging verschuldigd is.

De goederen blijven eigendom van Tiger Fire BV tot hun volledige betaling. Zolang die niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zinvan het woord te gebruiken. In geval van wanbetaling op de vervaldag is de koper er toe gehouden bij het eerste schriftelijke verzoek door Tiger Fire BV, de nog niet betaalde goederen kosteloos terug te zenden naar Tiger Fire BV. Tiger Fire BV is gemachtigd de nog niet volledig betaalde goederen terug te halen enerzijds door zijn eigen diensten of door aangestelde diensten op zowel bedrijf’s als privé terreinen van de koper voor zover de goederen zich daar bevinden. Deze repo kosten zullen integraal ten laste van de koper worden gemaakt hiervoor geeft de koper bij het sluiten van de overeenkomst hiertoe reeds de toelating.

7. Aansprakelijkheid

Tiger Fire BV is slechts aansprakelijk voor de bewezen niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en slechts voor zover de daaruit voortvloeiende schade is veroorzaakt door haar zware fout of opzet. Voor overige fouten is zij niet aansprakelijk. Tiger Fire BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade en kosten (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan derden, etc.).

De maximale aansprakelijkheid van Tiger Fire BV is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Tiger Fire BV is gedekt en dat effectief wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van Tiger Fire BV beperkt tot eenschadevergoeding (totaal van hoofdsom, kosten en interesten) ten belope van maximaal de waarde van wat geleverd en/of gepresteerd werd, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de door Tiger Fire BV opgemaakte facturen voor de betrokken levering en/of werkzaamheden.

Voor zover Tiger Fire BV bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van aangestelden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

Alle klachten met betrekking tot eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken in de geleverde werkzaamheden dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de acht werkdagen na uitvoering van de werkzaamheden, rechtstreeks per aangetekend en behoorlijk gemotiveerd schrijven aan TiGER FiRE BV medegedeeld te worden.

Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform de bepalingen van dit artikel aan Tiger Fire BV ter kennis werd gebracht, heeft Tiger Fire BV het recht om de betrokken goederen opnieuw te behandelen of te produceren indien het om productie goederen gaat die geproduceerd werden door Tiger Fire BV

Tiger Fire BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit een verkeerd of onzorgvuldig installeren of gebruik van de door Tiger Fire BV behandelde of geproduceerde goederen. Ook indien er sprake is van zichtbaar of verborgen gebreken.

Tiger Fire BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade opgelopen door vertraging, beschadiging of stilstand van productielijnen en of verstoring van toelevering aan derden noch directe en of indirecte schade en kosten ten gevolge van deze stilstanden (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan derden, etc.).

8. Beëindiging

Tiger Fire BV heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: 1: indien de opdrachtgever in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, 2: indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventie procedure, 3: bijvereffening of stopzetting van de activiteiten van de opdrachtgever.

Bij beëindiging van een opdracht door de opdrachtgever is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 1794 van het Oud Burgerlijk Wetboek betaling verschuldigd van de volledige stand der werken omvattend ondermeer de uitgevoerde werken en aangevoerde materialen, en in het algemeen alle ingevolge de opdracht uitgevoerde verbintenissen. Daarenboven is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% op de totale waarde van de aangekochte goederen en/of gevraagde werken, onverminderd het recht van Tiger Fire BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden erkent de opdrachtgever dat voormelde forfaitaire vergoeding evenredig is aan het nadeel dat Tiger Fire BV lijdt door de ontbinding.

9. Overmacht

Tiger Fire BV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, onverwachte files, ongevallen, brand, pandemieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, vertragingen door onvoorziene hinder op de werf, ... In deze gevallen behoudt Tiger Fire BV zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of te herzien, dan wel de bijkomende reële kosten aan te rekenen aan de opdrachtgever. Wanneer de werkzaamheden ten gevolge van overmacht worden onderbroken, zal de uitvoeringstermijn worden geschorst voor de duur van deze onderbreking en worden vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten van de werkzaamheden.

10. Nietigheid

Indien enig gedeelte van deze Algemene Voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niet tegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze Algemene Voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert. In elk geval heeft de eventuele nietigheid van een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet de nietigheid van (één) (van) de overige bepalingen als gevolg.

11. Vertrouwelijke informatie

De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Tiger Fire BV heeft verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door Tiger Fire BV is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De opdrachtgever mag in geen geval technische informatie, technische tekeningen, specificaties, foto’s, elektronische bestanden in de ruimste zin of documenten die steeds eigendom blijven van Tiger Fire BV, kopiëren of aan derden overmaken of ter inzage geven.

12. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomsten gesloten met Tiger Fire BV.

Alle betwistingen nopens de totstandkoming, de interpretatie en/of de uitvoering van een verkoop- of aannemingsovereenkomst door Tiger Fire BV gesloten, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied Gent.

13. Hoedanigheid van de opdrachtgever

In het geval de opdrachtgever een consument is in de zin van artikel I.1, 2°van het Wetboek van Economisch Recht gelden voorliggende AlgemeneVoorwaarden met uitzondering van de artikelen 3.3., 4.2, 7.5 en 12.2. In geval de opdrachtgever een consument is in de zin van artikel 1649bis van hetOud Burgerlijk Wetboek laten deze Algemene Voorwaarden de wettelijke garantierechten van de opdrachtgever-consument opgenomen in de artikelen 1641 tot 1649 en 1649bis e.v. van het Oud Burgerlijk Wetboek onverlet. Voor dienstverleningsovereenkomst en door de opdrachtgever consument op afstand gesloten met Tiger Fire BV geldt de wettelijk voorziene herroepingstermijn van 14 dagen niet. De diensten van Tiger Fire BV zijn van zulke aard dat zij conform artikel 53 van het Wetboek van Economisch Recht worden geleverd volgens de specificaties van de opdrachtgever-consument en hebben de onherroepelijke vermenging van het door de opdrachtgever geleverde goed met andere producten tot gevolg.