Cookie Policy

Wie zijn wij?

In dit Cookiebeleidbetekent "wij", "ons" of "onze" (Tiger Fire), metde maatschappelijke zetel te (BE – 9990 Maldegem – Aalterbaan 238 B) en metondernemingsnummer (BE 0675.392.390). Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijkevoor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uwgebruik van onze website. (https://www.tigerfire.eu).

Aangezien onze Websitegebruik maakt van "cookies", willen wij u informeren over deverschillende soorten cookies die wij gebruiken en welke cookies onzedienstverleners gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren.

Als u vragen, problemenof klachten heeft over dit cookiebeleid of over ons gebruik van cookies of alsu uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met onzeprivacyafdeling:

(a) Via-mail: info@tigerfire.be, ter attentie van onze Data Protection Officer.

(b) Per post: naarAalterbaan 238 B, 9990 Maldegem, ter attentie van onze Data Protection Officer

Deze Privacy Policy isals laatste herzien op 31 mei 2023.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleinestukjes data die een website aan uw browser vraagt om op te slaan op uwcomputer, laptop of mobiel apparaat wanneer u een website of bepaalde pagina'svan die specifieke website bezoekt. De cookie stelt die website in staat om uwhandelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te "onthouden" entoe te passen bij volgende bezoeken, bijvoorbeeld uw voorkeurstaal.

Cookies bevatten meestalde naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uwapparaat blijft staan (de vervaldatum) en een waarde die meestal eenwillekeurig gegenereerd uniek nummer is.

Er wordt een onderscheidgemaakt tussen strikt noodzakelijke cookies en andere cookies.

De strikt noodzakelijkecookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, bijvoorbeeldvoor de beveiliging van onze Website en de toegankelijkheid ervan. Op grond vande geldende wetgeving zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voorhet gebruik van dergelijke cookies.

Een verder onderscheidop basis van de categorie kan worden gemaakt op basis van het specifieke doelvan de cookie. Voor elk van deze categorieën (tenzij ze strikt noodzakelijkzijn) zullen we uw toestemming vragen.

Cookies kunnen wordenonderverdeeld in de volgende categorieën:

(a) Permanente cookiesen sessiecookies: De taak van een permanente cookie is om de webbrowser teherkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan de Website, terwijl de taak vaneen sessiecookie is om de webbrowser te herkennen tijdens het bezoek aan de Website.Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen.Sessiecookies worden aan het einde van elke sessie verwijderd.

(b) First Party Cookiesen cookies van derden: First Party cookies worden door de Website zelfgeplaatst. Cookies van derden worden door andere websites dan onze Websitegeplaatst. Dit gebeurt wanneer onze Website elementen van andere websitesbevat, zoals social media plug-ins of advertenties die op onze Website wordengeplaatst.

(c) Prestatiecookies enfunctionele cookies: prestatiecookies houden in de gaten hoe de bezoeker deWebsite gebruikt. Dit stelt de websitebeheerder in staat om de inhoud en hetgebruiksgemak van de Website aan te passen en te optimaliseren (bijvoorbeeld:hoeveel mensen de verschillende pagina's op de Website hebben bezocht en welketaal het meest populair is onder onze bezoekers). Functionele cookies zijncookies die uw voorkeuren onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals dedoor u gekozen taal, en die de Website gebruiksvriendelijker maken en uwgebruikerservaring verbeteren.

Cookies zullen nietaltijd persoonsgegevens bevatten, maar kunnen wel informatie bevatten die kanleiden tot uw identificatie, in welk geval een dergelijke cookie alspersoonsgegevens zal worden behandeld. Voor zover een cookie alspersoonsgegevens kan worden beschouwd, is ons Privacybeleid van toepassing.Meer informatie over privacy, gegevensbescherming en uw rechten kunt u vindenin de Privacy Policy. Welke cookies gebruiken we?

Strikt noodzakelijkecookies: Deze zijn nodig voor de werking van onze website. Het gaatbijvoorbeeld om cookies die het mogelijk maken om in te loggen. Voor dezecookies is geen toestemming nodig.

Naam Categorie Inhoudvan de Cookie Doel Bewaartermijn

Andere cookies: Dezecookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals eerdervermeld in dit Cookiebeleid. Voor deze cookies is uw toestemming nodig.

Naam Categorie Inhoudvan de Cookie Doel Bewaartermijn

Cookies gebruikt dooronze partners

Onze website maaktgebruik van social media plugins. Deze social media partners maken gebruik vancookies van derden. De volgende social media partners worden gebruikt:[Twitter, Instagram, Facebook, Google+ en YouTube]. We verwijzen naar artikel 5van de Privacy Policy [INSERT LINK] voor de manier waarop we deze social mediaplugins gebruiken. Voor uw informatie zullen we u ook de links naar hetrelevante cookiebeleid geven:

Beheer en blokkering vancookies

Bij een bezoek aan deWebsite wordt de bezoeker (door middel van een pop-up) geïnformeerd welkecookies door ons worden gebruikt en vragen wij de bezoeker toestemming voor hetgebruik van elk van de cookies. U kunt ten allen tijde cookies beheren of verwijderenvia de instellingen van uw internetbrowser, waardoor u sommige of alle cookieskunt weigeren, met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies, aangeziendeze cookies essentieel zijn voor de bezoeker om de Website en de functieservan te kunnen bekijken. Het uitschakelen van cookies beperkt de service diewij kunnen bieden en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen vancookies kan leiden tot het handmatig aanpassen van de voorkeuren bij elk bezoekaan onze website.

Voor meer details overhet controleren en/of verwijderen van cookies, bezoek de pagina die overeenkomtmet uw browser voor meer informatie:

WIJZIGINGEN IN HET COOKIE POLICY

Wijbehouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze CookiePolicy. De meest recente versie van deze Cookie Policy kan worden geraadpleegdop onze website.