Privacy Policy

Tiger Fire, Wie zijn wij ?

 • -       Tiger Fire (hierna ook “wij” of “we” genoemd) komt op dagelijkse basis in contact met gegevens van klanten, prospecten, (website) bezoekers, partners en derden. Privacy en databeheer zijn niet weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering en zijn ook van elementair belang voor Tiger Fire.
 • -       Tiger Fire heeft als maatschappelijke zetel BE - Aalterbaan 238 B, 9990 Maldegem en ondernemingsnummer BE 0675.392.390. Wij worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van het gebruik van de website of onze diensten.
 • -       Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) onze website(www.Tigerfire.eu) en andere afgeleide websites en -pagina’s die gebruikt worden in functie van de bedrijfsvoering van Tiger Fire (hierna de website genoemd) en (ii) alle relaties tussen Tiger Fire en haar klanten, prospecten, partners en derden.
 • -       Tiger Fire tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische privacy wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG, en (iii) de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom ontwikkelden we deze privacy policy om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, overdracht en het gebruik(“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Daarnaast verschaffen we u ook meer informatie over uw rechten als bezoeker van onze website, klant, prospect, partner of derden. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Deze privacy policy hangt samen met de cookie policy van Tiger Fire.

Indien u nog vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via éénvan volgende manieren

Per e-mail: info@tigerfire.be, ter attentie van de Data Protection Officer

Per post: Tiger Fire, Aalterbaan 238 B, 9990 Maldegem t.a.v. de Data Protection Office

DezePrivacy Policy werd opgesteld op 5 oktober 2023 en werd laatst geüpdatet op 5oktober 2023.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatie data, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor volgende doeleinden

 • -       Indien u gebruik maakt van één van de formulieren op onze website(s), dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te registreren en te kunnen antwoorden op uw verzoek (via e-mail, dan wel via telefoon).
 • -       Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het voeden van de website om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performantie, vermogen, en gezondheid van onze website.
 • -       Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven indien nodig.Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basisvan de toepasselijke wetgeving na te komen.

Daarnaast verzamelt Tiger Fire persoonsgegevens in het kader vanvolgende activiteiten

 • -       Contractuele samenwerking met Tiger Fire
 • -       Gebruik van de diensten van Tiger Fire
 • -       Inschrijven voor de nieuwsbrief
 • -       Correspondentie met en uitgaande van Tiger Fire
 • -       Opvragen van offerte
 • -       Uitwisselen van business cards

De juridische basis voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is uw toestemming, die samenhangt metonze cookiepolicy. U heeft ten allen tijden recht uw toestemming in te trekken.

De door Tiger Fire verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tiger Fire kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

 • -       Naam
 • -       Voornaam
 • -       Privé adres
 • -       Bedrijfsadres
 • -       Bedrijfsnaam
 • -       Ondernemings-/BTW-nummer
 • -       E-mailadres
 • -       Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • -       Gebruiksinformatie betreffende het bezoek aan de website, zoals maar niet beperkt tot: browsertype, bezochte webpagina’s, duur bezoek, taalinstellingen
 • -       Communicatievoorkeur
 • -       Correspondentie met en uitgaande van Tiger Fire
 • -       Interessevelden

Daarnaast verzamelt Tiger Fire automatisch anonieme informatie aangaande het gebruik van de TigerFire -website. Zo logt Tiger Fire vanzelf welke webpagina’s bezocht worden, welke webbrowser gebruikt wordt en van op welke website of bron toegang werd verkregen. Dit stelt Tiger Fire in staat het gebruik van de websites, statistisch te benaderen en gerichter te communiceren.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

Tiger Fire kan gebruikmaken van uw persoonsgegevens voor:

 • -       Uitvoeren van klant tevredenheidsenquête
 • -       Uitvoeren van een overeenkomst met Tiger Fire
 • -       Leveren van de diensten van Tiger Fire
 • -       Verzenden van gerichte communicatie op grond van interesse velden
 • -       Verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • -       Kwailteitsoptimalisatie en beheer van de inhoud van de website
 • -       Statistische doeleinden
 • -       Opmaken van een offerte

Opslagpersoonsgegevens

Behalve als een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving vaneen andere wettelijke verplichting zal Tiger Fire uw persoonsgegevens bewaren gedurende 12 maanden voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘Hoe gebruiken we persoonsgegevens?’.

Privacyrechten

Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. Indien je hierop beroep wil doen, neem je contact op met Tiger Fire via het email adres info@tigerfire.be.

 • -       Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Tiger Fire mogelijks over jou beschikt.
 • -       Recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens.
 • -       Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • -       Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • -       Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
 • -       Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Deze rechten oefen je kosteloos uit via bovenvermeld email adres. Indien je geen communicatie, nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wil ontvangen, kan je hier voor op elk moment uitschrijven door op de knop “uitschrijven” te klikken, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Tiger Fire.

Tiger Fire behoudt de mogelijkheid om deze privacy policy te vernieuwen. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 • -       Tiger Fire deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij het noodzakelijk is in het kader van de contractuele dienstverlening van Tiger Fire en de optimalisatie ervan (zoals maar niet beperkt tot: onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management).
 • -       Indien persoonsgegevens in dit kader gedeeld worden met derden, wordt dit enkel en alleen gedaan na het ondertekenen van een Data Processing Agreement (verwerkers overeenkomst) waarbinnen duidelijke instructies gegeven worden met betrekking tot rechten en plichten van de verwerker alsook rechten en plichten van verwerkingsverantwoordelijke.
 • -       Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Tiger Fire persoonsgegevens deelt.
 • -       Aan de bevoegde autoriteiten(i) wanneer Tiger Fire hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
 • -       Wanneer Tiger Fire of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – de welke Tiger Fire heeft verzameld in overeenstemming met deze privacyverklaring – een van de overgedragen activa zal zijn.
 • -       Tiger Fire zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer (i) hiervoor toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, de welke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

 • -       Tiger Fire neemt maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen (i) ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens, en (ii)verlies, misbruik of wijziging van persoonsgegevens. Hiervoor neemt het redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgen. Tiger Fire zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in een cloud-omgeving met datacenters binnen de Europese Unie.
 • -       Hoewel Tiger Fire de nodige maatregelen treft en de controles uitvoert, kunnen we een onfeilbaar niveau van veiligheid niet garanderen. Tiger Fire kan geen absolute veiligheid garanderen. Dit omdat geen enkele overdrachtsmethode of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag 100% veilig is.
 • -       Mogelijk bevat onze website hyperlinks naar andere domeinen. Tiger Fire is in geen geval verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij.

Cookie policy

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Klachten

Wanneer je klachten hebt betreffende de manier waarop Tiger Fire persoonsgegevens verzamelt, gebruikten/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de privacycommissie.

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.